Kategorie

Uwaga

Nie zapomnij o bateriach do nowej zabawki! Znajdziesz je TUTAJ

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

Producenci

Regulamin

sklepu internetowego pinkbody.pl

§1 Definicje regulaminu

1. Regulamin – dotyczy całości niniejszego regulaminu

2. Sprzedający – jest nim firma ZAKUPOMANIA z siedzibą w ul. Łąkowa 6a, 44-240 Żory posiadającą wpis do CEIDG , REGON: 367191524, NIP 6511721614. Konto bankowe Idea Bank: 96 1950 0001 2006 0031 9472 0001

3. Serwis - platforma informatyczna, w formie portalu internetowego, funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet o nazwie „pinkbody.pl”, pod adresem www http://pinkbody.pl/ stworzona i utrzymywana przez Sprzedającego, która pełni funkcje sklepu internetowego, za którego pośrednictwem Kupujący może złożyć Zamówienie.

4. Zawartość – wszelkie opracowania, materiały oraz dane lub ich fragmenty.

5. Dane – wszelkie dane, elementy, materiały, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w ramach Serwisu przez Sprzedającego, z których składa się Serwis.

6. Materiały - wszelkie recenzje, informacje, dane, elementy, materiały, schematy, przedmioty praw własności intelektualnej, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, niezależnie od charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia zamieszczone w Serwisie przez Zarejestrowanych.

7. Profil – konto Zarejestrowanego,

8. Towar – produkty mogące być przedmiotem umowy, zamawiane za pośrednictwem Serwisu.

9. Rejestracja – czynność wymagana do uzyskania statusu Zarejestrowanego w rozumieniu Regulaminu skutkująca założeniem Profil

10. Kupujący – Konsument, Klient, Gość lub Zarejestrowany dokonujący zakupu Towaru w Serwisie.

11. Użytkownik – osoba, która zapoznała się z Zawartością.

12. Zarejestrowany – osoba, dokonująca skutecznej Rejestracji.

13. Umowa – zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964roku w przypadku Kupujących.

14. Karta Produktu – podstrona w Sklepie zawierająca informacje o jednym konkretnym produkcie.

15. Kodeks Dobrych Praktyk – zbiór norm etycznych i moralnych o których mówi ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami w art.2 pkt.5.

16. Prawo Konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

17. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Serwisu, w którym określa on jaki Towar i w jakiej ilości zakupuje. Określa w nim także rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania Towaru oraz wszelkie dane osobowe dążąc jednocześnie do zawarcia Umowy między Kupującym a Sprzedającym.

18. Gość- Użytkownik dokonujący zakupu bez wcześniejszej Rejestracji w Serwisie.

19. Konsument – uważa się osobę fizyczną pełnoletnią dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową z przedsiębiorcą. Jest to definicja zamieszczona w art. 22 Kodeksu Cywilnego

20. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

21. Kodeks Cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

§2 Postanowienia ogólne

1. Ze względu na ofertę produktów dla dorosłych z Serwisu mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie, które ukończyły 18-sty rok życia.

2. Wszelkie prawa do Serwisu, nazwy, domeny internetowej oraz danych stanowią wyłączną własność Sprzedającego.

3. Serwis jest udostępniany poprzez stronę internetową www http://pinkbody.pl/ tym samym pełni funkcje sklepu internetowego.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, Zarejestrowanych.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w tym wynikającą z dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Sprzedający będzie w miarę możliwości informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie głównej lub innej stronie Serwisu.

6. Poprzez korzystanie z Serwisu rozumie się każdą czynność oprócz składania Zamówień, która prowadzi Użytkownika do zapoznania się z Zawartością Serwisu. Jest ono dobrowolne, całkowicie bezpłatne i nie wymagające od Użytkownika poczynienia żadnych formalności, w tym Rejestracji.

7. Z Zawartości można korzystać wyświetlając, przeglądając a także odtwarzając Zawartości wyłącznie na użytek osobisty, bezpośrednio ze strony internetowej Serwisu.

8. Sprzedający ma obowiązek i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać Towar wolny od wad oraz stosować się do Kodeksu Dobrych Praktyk.

9. Miejsce wydania Towaru musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

10. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem polskim i niniejszym Regulaminem.

11. Wszelkie terminy odnośnie realizacji Zamówień liczone są w/g art. 111 Kodeksu Cywilnego ustawa kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami. Oznacza to, iż termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym zdarzenie to nastąpiło.

12. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

13. Sprzedający zobowiązuje się do informowania o gwarancjach z posiadaną mu wiedzą przekazanych mu m.in. przez osoby trzecie dotyczących Towarów znajdujących się w Serwisie.

§3 Rejestracja w Serwisie

1. Rejestracja oraz dostęp do Serwisu są całkowicie bezpłatne.

2. Przez Rejestrację rozumie się wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Serwisu, w którym Użytkownik dobrowolnie podaje swoje, następujące dane: Imię, nazwisko, numer telefonu, pseudonim, adres zamieszkania, adres e-mail oraz ustala hasło dostępu, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego Profilu. Jednocześnie ma obowiązek zachowania tych Danych w tajemnicy i chronienia ich przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

3. Rejestracja wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

4. Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe, nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, prawa lub tajemnicy chronionej ani dobrych obyczajów. Postanowienie to stosuje się również odpowiednio do hasła wybranego przez Użytkownika w ramach formularza rejestracyjnego.

5. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego i potwierdzeniu prawdziwości danych w nim zawartych, na adres email podany w formularzu zostaje wysłana wiadomość email od Sprzedającego wskazująca sposób potwierdzenia dokonania Rejestracji.

§4 Składanie Zamówień – Zawarcie Umowy – Realizacja Zamówienia

1. Serwis funkcjonuje 24h na dobę, w tym czasie można składać Zamówienia.

2. Za zawarcie Umowy i nabycie Towaru za pośrednictwem Serwisu uważane jest prawidłowe złożenie Zamówienia. Zamówienia dokonuje Kupujący poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronach internetowych Serwisu.

3. Zamówienia mogą składać Użytkownicy, jako Goście oraz Zarejestrowani, jednakże Goście składając Zamówienia muszą dobrowolnie za każdym razem podać swoje dane osobowe.

4. Zamówienie można złożyć wyłącznie za pośrednictwem Serwisu. W Zamówieniu Kupujący określa: zamawiane towary, sposób płatności, sposób dostawy i adres na który Towary mają być dostarczone, odbywa się to poprzez dodanie produktu do koszyka ( czynność ta może być wielokrotna ) oraz wypełnienie formularza danymi w nim wskazanych.

5. Umowa sprzedaży Towaru/Towarów objętych danym Zamówieniem pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym (dalej „Umowa”) zostaje zawarta w chwili użycia przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

6. Potwierdzenie oraz trwałe zabezpieczenie szczegółów Umowy dla Kupującego następuje w postaci potwierdzenia zamówienia w formie e-mailowej na adres wskazany podczas składania zamówienia zawierającego jego szczegóły. Dodatkowo wysłany jest niniejszy regulamin w wersji pliku pdf, wzorzec odstąpienia od umowy oraz wzorzec w przypadku skorzystania z rękojmi.

7. Realizacja Zamówienia złożonego z opcją dostawy "za pobraniem" następuje niezwłocznie, w przypadku płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Kupującego na rzecz Sprzedającego. Wpłata powinna być dokonana w terminie 30 dni od złożenia Zamówienia, chyba, że Kupujący nie jest w stanie spełnić świadczenia nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

8. Wysyłka kompletnego Zamówienia następuje w/g terminu , który określony był w chwili zamawiania Towaru na Karcie Produktu. W przypadku, gdy w Zamówieniu znajduje się wiele produktów o różnych terminach dostawy obowiązuje termin o najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów z zamawianych Towarów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji Zamówienia. Czas wysyłki zamówienia liczony jest w dniach roboczych.

9. W momencie skompletowania, z zachowaniem terminu wysyłki, Sprzedający wyśle Towar wybraną w Zamówieniu formą przesyłki wraz z właściwym dowodem sprzedaży - paragon lub Faktura VAT na wskazany w Zamówieniu adres . Dopuszcza się wysyłkę jedynie faktury VAT na adres email Klienta.

§5 Rodzaje, Dostaw, Płatności, Ceny Usług Przesyłek

1. Ceny w Serwisie podane są w Złotych Polskich w wartościach brutto.

2. Sprzedający ma prawo do zmian cen Towarów znajdujących się na stronach internetowych Serwisu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.

3. Aktualne rodzaje dostaw zamówień dostępne na stronie internetowej Serwisu pod adresem http://pinkbody.pl/content/1-dostawa , a koszty uwidocznione są na każdej karcie produktu obok zdjęcia produktu, zależne są od wagi oraz miejsca dostawy.

4. Aktualne rodzaje płatności znajdują się na stronie http://pinkbody.pl/content/5-platnosci

§6 Odstąpienie od Umowy w Serwisie

1. Na podstawie art.27 Prawa Konsumenckiego Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od chwili wydania Towaru objętego Zamówieniem, odbywa się to na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Konsument nie musi podawać przyczyny ani ponosić kosztów. Wyjątkiem są koszty określone w art. 33, art 34 Prawa Konsumenckiego.

2. Aby zachować 30-to dniowy termin odstąpienia od Umowy wystarczy, że Konsument wyśle oświadczenie przed jego upływem na adres sklep@pinkbody.pl lub w wydrukowanej formie listownie z dołączonym towarem. Formularz dołączony jest do wiadomości o złożonym zamówieniu lub można to zrobić również w wersji elektronicznej >> TU << .

Wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta. Powyższy termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane (art. 30 p. 2).Niezwłocznie po otrzymaniu takiego formularza Sprzedający potwierdzi na adres e-mail podany w formularzu o tym, iż otrzymał odstąpienie od umowy od Konsumenta.

3. Odstąpienie od umowy może odbyć się również w innej formie lecz musi ona być zgodna z przepisami Prawa Konsumenckiego.

4. Umowę uważa się za niezawartą w momencie odstąpienia Konsumenta od umowy.

5. Obowiązkiem Konsumenta jest zwrócić Towar Sprzedającemu na adres siedziby nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Aby zachować termin należy odesłać Towar przed upływem tego okresu.

6. Koszt i ryzyko odesłania Towaru leży po stronie Konsumenta.

7. W przypadku treści cyfrowych, niebędących zapisem na nośnikach materialnych Konsument nie ponosi kosztów, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielenia takiej zgody a także w przypadku gdy przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia. Mówi o tym art 15 ust 1 i art 21 ust 1 Prawa Konsumenckiego.

8. W przypadku, gdy nastąpiło zmniejszenie wartości Towaru będącego przedmiotem umowy wówczas Konsument ponosi odpowiedzialność, dzieje się tak w przypadku gdy wynikło to z korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny biorąc pod uwagę charakter, cechy i funkcjonowanie tego Towaru.

9. Zwrot wszystkich dokonanych płatności łącznie z kosztami dostarczenia Towaru dla Konsumenta, Sprzedający zwróci niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy złożonego przez Konsumenta. Jeżeli Konsument wybrał inny sposób dostawy niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa Konsumenckiego.

10. Zwrotu zapłaty Sprzedający dokona przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument lub przelewem na numer konta wskazany przez Konsumenta. Wyjątkiem jest gdy Konsument wyrazi zgodę na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z jakimikolwiek kosztami.

11. Powyższe uregulowania w tym paragrafie dotyczą tylko tych Towarów, które nie noszą jakichkolwiek oznak użytkowania (posiadają więc firmowe metki, naklejki, itp.), posiadają oryginalne opakowanie i nie były wykonane na zamówienie.

12. Przypadki, gdy Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art 38 Prawa Konsumenckiego to:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (podstawa prawna: art. 38 pkt 5 i 9 ustawy o prawach konsumenta);

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy – np. zakup na stronie internetowej dostępu do bazy piosenek.

§7 Rękojmia

Objaśnienia do §7:

Wady fizyczne to niezgodność zakupionego towaru z umową, ma miejsce w następujących sytuacjach:

a. towar nie posiada właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. towar nie posiada właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c. towar nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia

d. towar został wydany kupującemu w stanie niezupełnym/niekompletnym;

e. towar jest nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony (jeżeli dokonał tego: sprzedawca lub inna osoba, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo kupujący według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy).

Wady prawne występują gdy:

a. towar nie jest własnością sprzedającego;

b. towar jest obciążony prawem lub prawami osoby trzeciej.

1. Przy wystąpieniu Wady Prawnej rzeczy, Konsumentowi przysługują praktycznie takie same roszczenia jak w przypadku Wady Fizycznej.

2. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu Cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Konsumentów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

5. W przypadku gdy zakupiony Towar posiada wady/jest wadliwy, Konsument ma następujące możliwości:

a. może odstąpić od umowy – o ile wada jest istotna, jeżeli Konsument w ramach reklamacji po raz pierwszy żąda odstąpienia od umowy wówczas sprzedawca może zaproponować Konsumentowi niezwłoczną wymianę lub naprawę wadliwego Towaru – niewiążącą się dla Konsumenta z nadmiernymi niedogodnościami. Natomiast Sprzedający ma obowiązek powiadomić o tym Konsumenta, który ma prawo do zmiany propozycji przedsiębiorcy z wymiany na naprawę lub odwrotnie. Chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Jeżeli jednak Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu ( Sprzedającemu ) prawo do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

b. może żądać obniżenia ceny z określeniem kwoty, o jaką cena ma być obniżona (z uwzględnieniem wartości towaru z wadą i towaru bez wady) jeżeli Konsument w ramach reklamacji po raz pierwszy żąda obniżenia ceny, sprzedawca może zaproponować konsumentowi niezwłoczną wymianę lub naprawę wadliwego Towaru – niewiążącą się dla konsumenta z nadmiernymi niedogodnościami. Natomiast Sprzedajacy ma obowiązek powiadomić o tym Konsumenta, który ma prawo do zmiany propozycji przedsiębiorcy z wymiany na naprawę lub odwrotnie. Chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Jeżeli jednak Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu ( Sprzedającemu ) prawo do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

c. może żądać wymiany towaru na nowy.

d. może żądać naprawy wadliwego towaru

Po decyzji Konsument może wypełnić druk oświadczenia o skorzystanie prawa do rękojmi wyśle oświadczenie na adres sklep@pinkbody.pl lub w wydrukowanej formie listownie z dołączonym towarem. Formularz dołączony jest do wiadomości o złożonym zamówieniu lub można to zrobić również w wersji elektronicznej LINK.

6. W przypadkach pkt.5 c i pkt5 d Sprzedający ma obowiązek wymienić towar lub naprawić go niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Jeżeli sprzedawca tego zaniechał, Konsument ma prawo wyznaczyć mu odpowiedni termin do spełnienia żądania. W przypadku dalszego zaniechania ze strony Sprzedającego, Konsument ma prawo odstąpić od umowy bądź żądać obniżenia ceny.

7. Sprzedającym może odmówić wymiany lub naprawy Towaru jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. W takiej sytuacji Sprzedający może zaproponować inne rozwiązanie z zastrzeżeniem, że Konsument może zmienić swoje roszczenie i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową. Jeżeli bowiem Konsument żądał wymiany, to może następnie żądać naprawy (i na odwrót). Ponadto, Konsument ma prawo skorzystania z dwóch pozostałych opcji, czyli żądania obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy.

8. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. Wtedy Konsument zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę Towaru lub Konsument alternatywnie ma prawo żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

9. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć Towar wadliwy na adres Sprzedającego, a jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedającemu w miejscu, w którym Towar się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania Towar na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

10. Sprzedający zobowiązuje się do przyjęcia od Konsumenta Towaru wadliwego w przypadku wymiany Towaru na wolny od wad lub odstąpienia od umowy.

11. Niezależnie od tego jaką decyzję podejmie Konsument odnośnie sposobu i formy rozwiązania zgłoszonej reklamacji ( pkt 5 tego paragrafu a,b,c,d ), Sprzedający ustosunkuje się w ciągu 14 dni do tej decyzji. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

12. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od momentu wydania Towaru Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

13. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę Towaru sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem 2 lat od momentu wydania Towaru Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

14. Kiedy Towar ma określony przez Sprzedającego lub producenta termin do użycia i kończy się on po upływie 2 lat od momentu wydania Towaru Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

15. W sytuacjach przedstawionych w tym paragrafie m.in. pkt. 12,13,14 Konsument może:

a. złożyć odstąpienie od umowy;

b. żądać obniżenia ceny,

jednak w przypadkach, gdy Konsument zażąda:

c. wymianę Towaru na wolny od wad;

d. usunięcie wady,

bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

16. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsumenta wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.

17. W przypadku gdyby doszło do dochodzenia przed sądem jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, które przysługują Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

18. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25 ze zm.).

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

19. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 12-13, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

20. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

21. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

22. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§8 Polityka Prywatności – Bezpieczeństwo Danych Osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów Serwisu jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Serwis zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://pinkbody.pl/content/2-polityka-prywatnosci

§9 Rabaty w sklepie

Sklep udziela Klientom rabatów.

Klient może skorzystać z rabatów: po zapisaniu się do Newslettera, zewnętrznych stron powiązanych z kodami rabatowymi- jeżeli takowe będą wyemitowane, za wartosć dokonanych zakupów.

1. Klient może otrzymać rabat za zapisanie się do Newslettera. Klient otrzymuje kod rabatowym drogą mailową. Rabat ma wartość 5% i jest liczony od wartości złożonego zamówienia. Aby skorzystać z kodu rabatowego Klient musi się zarejestrować i zalogować w Sklepie. Kod rabatowy jest jednorazowy i nie jest ograniczony czasowo.

2. Klient moze skorzystać z kodów rabatowych wyemitowanych na zewnętrznych platformach powiązanych z kuponami rabatowymi. Kupony rabatowe mogą być ograniczone czasowo oraz mogą dotyczyć tylko wybranych produktów oraz mogą nie łączyć się z innymi rabatami i promocjami w sklepie.

3. Klient może otrzymać kupon rabatowy, pod warunkiem dokonania zakupów  za minimum 200zł. Sklep udziela rabatu o wartości 5% na kolejne zakupy w Sklepie. Kupon jest jednorazwoy i może być wykorzystany na zakupy o dowolnej wartości. Aby skorzystać z kodu rabatowego Klient musi się zarejestrować i zalogować w Sklepie. Kod jest jednorazowy i nie jest ograniczony czasowo.

4. Sklep udziela rabatów na czas nieokreślony z zastrzeżeniem zmiany sposobu udzielania rabató bez powiadomienia. 

§10 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin http://pinkbody.pl/content/3-regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.


Newsletter

Zapisz się do newslettera, bądź na bieżąco i odbierz
kupon rabatowy 5% na kolejne zakupy w naszym sklepie.